Cele

Głównymi celami Fundacji są przede wszystkim działania związane ze wspieraniem i aktywizacją rozwoju przedsiębiorczości poprzez edukację, działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy oraz pomocą w pozyskiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych. Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez promowanie przedsiębiorczości, wspieranie powstawania nowych firm, działania doradcze oraz analizy i tworzenie sieci tzw. ”aniołów biznesu”. Realizację celów Fundacji umożliwi także organizowanie konkursów, programów stażowych, programów stypendialnych i grantów mających na celu m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja będzie również podejmować działania na rzecz powstawania formalnych i nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz edukacji przedsiębiorczości, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, a także stymulacja i rozwój środowisk lokalnych. Pozwoli to na integrowanie edukacji z biznesem, podejmowanie działań zmierzających do optymalnego dopasowania kompetencji uczniów i absolwentów do wymagań pracodawców oraz umożliwi dwustronny transfer wiedzy pomiędzy biznesem a edukacją.